pijl

Algemene voorwaarden

 1. Indien de cliënt na een eerste kennismakingsgesprek of intakegesprek heeft besloten tot of afgesproken voor een behandeling, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
 1. De therapeut en de client gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut - cliënt.
 2. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld en gespecificeerd.
 1. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
 1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen behandelingen meer nodig zijn.
 2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen behandelingen meer wil afspreken.
 3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen behandelingen meer te zullen geven.
 4. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de client te begeleiden.
 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen behandeling afgesproken is voor een termijn van langer dan 4 maanden na de laatst gehouden behandeling, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen de therapeut en de client.
 2. Bij ernstige lichamelijk en/of psychische klachten raadpleegt de cliënt ook altijd eerst een arts.
 3. Indien verhinderd dient een afgesproken behandeling 24 uur minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht. Dit geldt ook, wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 4. Indien een behandeling niet kan plaatsvinden door ziekte of andere verhindering van de therapeut, zal er in overleg met de cliënt een later tijdstip worden aangeboden.
 5. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de behandelingen en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.
 6. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 7. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT, Collectieve Alternatieve Therapeuten. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing.
 8. Praktijk wijs & eigen is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat client voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 9. Praktijk wijs & eigen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van client door betreden van de praktijk, hal, toilet of bij het parkeren.