pijl

Uw privacy

Persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

 • Het inplannen van een afspraak
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals de belastingaangifte.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in sommige gevallen in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Alleen ik heb toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens in uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, wanneer bijvoorbeeld de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

 

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik eerst expliciet uw toestemming vragen en u duidelijk informeren waarvoor ik dit nodig acht.

Deze gegevens in het dossier blijven zoals de WGBO vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt, staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals “magnetiseren”.
 • De kosten van de behandeling

KvK: 73825220

Btw: NL001418849B94